කොරෝනාවෙන් පසු සංචාරක කර්මාන්තය

මේ කාලයේ මුලු ලෝකය පුරාවටම කොරෝනා අර්බුදය විසින් දැවැන්ත පසුබෑමකට නැතහොත් සමස්ත කර්මාන්තය සහමුලින්ම කඩාවැටුණු, ක්ෂේත්‍රයක් වේ නම් එය සංචාරක…

Continue Reading →