ලංකාවේ බෞද්ධ භික්ෂුවගේ භූමිකාව.

මේ මාතෘකාව එනම් ලංකාවේ බෞද්ධ භික්ෂුවගේ භූමිකාව පිලිබදව කථිකාව අතිශය සංකීර්ණ සහ විවාදාත්මක මාතෘකාවක් බව ලිපියේ ආරම්භයේම සටහන් තබමි. එමෙන්ම…

Continue Reading →