සාහිත්‍ය වෙනුවෙන් විද්‍යුත් මාධ්‍යයෙන් ඉඩක් ඉල්ලමුද?

ලංකාවේ රූපවාහිනී සහ ගුවන් විදුලි ඇතුළු විද්‍යුත් මාධ්‍ය වල අරමුණු සහ න්‍යාය පත්‍රයන් සම්බන්ධයෙන් කථා කිරීම තරම් පිලිකුල් සහගත මාතෘකාවක්…

Continue Reading →