මහ මැතිවරණය

ලංකාවේ තවත් මහ මැතිවරණයක් උදෙසා දේශපාලන ලෝකය කඩිමුඩියේ වැඩ ආරම්භ කර තිබේ. දේශපාලන පක්ෂ ස්වකීය ප්‍රචාරණ ව්‍යාපාර ආරම්භ කර තිබේ.…

Continue Reading →

ලංකාවේ පක්ෂ දේශපාලනය

ලංකාවේ පාර්ලිමේන්තු ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය සහ පක්ෂ දේශපාලනයට සැලකිය යුතු ඉතිහාසයක් තිබෙන බ ව අපි හොදින් දනිමු. බ්‍රිතාන්‍ය යටත් විජිතයක් වශයෙන් පැවති…

Continue Reading →