අලිසබ්රි සහ විසකුරු ජාතිවාදය

පසුගියදා පත් වූ නව රජයේ කැබිනට් මණ්ඩලයේ අධිකරණ ඇමතිවරයා වශයෙන් ජනාධිපති නීතිඥ අලිසබ්රි මහතා දිවුරුම් දුන්නේය. ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ජනාධිපති…

Continue Reading →