සුළු ජාතික පක්ෂ කොයිබටද

ලංකාවේ සුළු ජාතික පක්ෂ සම්බන්ධයෙන් කරුණු ගණනාවක්ම හේතුවෙන් නැවත යම් සංවාදයක් සහ අවධානයක් යොමු වී තිබෙන බව පෙනෙන්නට තිබේ. විශේෂයෙන්ම…

Continue Reading →