විදේශ විනිමය අර්බුදය

ලංකාවේ ආර්ථික තත්ත්වය සම්බන්ධයෙන් සැලකීමේදී බරපතල විදේශ විනිමය අර්බුදයකට මැදි වී සිටින බව කවුරුත් ඉතා හොඳින් දනිති. යන්තම් හුස්මක් ගැනීමට…

Continue Reading →