ලංකාවේ වෛද්‍ය අධ්‍යාපනය

මීට ටික දිනකට පෙර රජය මගින් නව යෝජනාවක් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළේය. වෛද්‍ය අධ්‍යාපනයට සම්බන්ධ එම යෝජනාව මගින් වෛද්‍යවරයෙකු වශයෙන් පත්වීමේදී…

Continue Reading →