පැහැරගෙන යාමේ සහ බියවැද්දීමේ අලුත්ම නීතිය

පසුගිය සති කිහිපය තුළ රට තුළ වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගයන් සහ ජනතා විරෝධයන් අනපේක්ෂිත ලෙස තීව්‍ර  වූ ඉතා උණුසුම් කාලයක් ගෙවී යමින්…

Continue Reading →