පොහොර යුද්ධයේ නොනිමි කතාව

පොහොර යුද්ධයේ අවසානයක් වෙනුවට විවිධ ස්වරූපයෙන් අළුත් අර්බුද  ගණනාවක් නිර්මාණය කරමින් කෘෂි කර්මාන්තය පමණක් නොව වෙනත් ක්ෂේත්‍රයන් වලටත් පැතිරුණ අර්බුදයක්…

Continue Reading →