හෙටත් මෙච්චරම කළුවරද?

මේ ගෙවී යමින් තිබෙන්නේ ලංකාවේ නිදහසින් පසුව ගෙවුණ දශක හතකට වැඩි ඉතිහාසයේ දේශපාලනික වශයෙනුත්, ආර්ථික වශයෙනුත් සංක්‍රාන්ති සමයක් බව අපගේ…

Continue Reading →