මහපාරේ ජන අරගලයේ කථාව

දුර්ධාන්ත අකාර්යක්ෂම සහ දුෂිත රාජපක්ෂ රෙජිමය පලවා හැරීමේ අභිප්‍රායෙන් නිර්පාක්ෂික ලාංකීය පුරවැසියන්ගේ මහපාරේ අරගලය නැතහොත් දේශපාලන ප්‍රකාශනය අඛන්ඩව දින ගණනාවක්…

Continue Reading →