පාස්කු ඉරුදින ත්‍රස්ත ප්‍රහාරය

ත්‍රස්තවාදයට ජාතියක් ආගමක් කුලයක් නොමැත .කොන්දේසි විරහිතව ත්‍රස්තවාදයට විරුද්ධ ව මිනිස් කම අගයන ශිෂ්ට සමාජය පෙනී සිටිය යුතුය අරගල කළ…

Continue Reading →